TR

Bilgi Bankası

Anasayfa / Bilgi Bankası

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİM TESİSİ İLE AYNI ÖLÇÜM NOKTASINDAN

BAĞLI VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANSSIZ

ÜRETİM BAŞVURULARINA VE İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum tarafından kurulu gücü azami 10

kW (10 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketim tesisinin bağlantı

anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı, çatı ve cephe

uygulamalı, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bu başvurulara istinaden sunulacak

bilgi ve belgeler ile düzenlenecek Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu formatının

belirlenmesidir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine

İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bağlantı Anlaşması: Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı

Anlaşmasını,

c) Çağrı Mektubu: Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu,

ç) GES: Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisini,

d) İkili anlaşma: Gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi

olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına

tabi olmayan ticari anlaşmaları,

e) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve

Kurul kararlarını,

f) İlgili Şebeke İşletmecisi: İlgisine göre dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişiyi,

g) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve

diğer düzenlemeleri,

ğ) kW: Mekanik, elektriksel ve/veya pik güç olarak ulaşılabilecek en yüksek güç

değerini,

h) Perakende satış sözleşmesi: Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için,

görevli tedarik şirketi ile tüketiciler arasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,

perakende satış tarifesi veya son kaynak tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini

ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan

sözleşmeyi,

ı) Sistem Kullanım Anlaşması: Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem

Kullanım Anlaşması,

i) Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin

Uygulanmasında Dair Tebliği,

j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni,

k) Tekil kod: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim

noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de

kullanılan münhasır kayıt kodunu,

l) Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin

Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu usul ve esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar

ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlantı Başvurusu ile Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler

Bağlantı başvurusu

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvurular, Ek-1’de yer alan bilgi

ve belgeler ile birlikte İlgili Şebeke İşletmecisinin merkez veya taşra birimine yapılır. Ayrıca,

başvuruda bulunan kişilerce Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmi birinci fıkrası

kapsamında Ek-2’de yer alan beyan sunulur.

Bağlantı esasları

MADDE 5 – (1) Bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak olan üretim tesisi, ilgili

tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanır. Üretim ve tüketimin aynı

ölçüm noktasından bağlı olmadığı başvurular bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.

(2) Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin

bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

(3) Bu usul ve esaslar kapsamında üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisleri

için tüketim birleştirme yapılamaz ve her bir tüketim yeri için bir adet başvuru yapılabilir.

(4) Başka bir lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim aboneliği ile bu usul ve

esaslar kapsamında başvuru yapılamaz.

Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 6 – (1) Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda

bulunmayan kişilere ait başvurular İlgili Şebeke İşletmecilerince değerlendirmeye alınmaz ve

talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilir.

(2) Bu usul ve esaslar kapsamında bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi ile

Yönetmelik’in 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bağlanacak tesislerin kapasitesi,

bu tesislerin bağlanacağı dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir

transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün

başvuru sahibine ait olması durumunda, bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin

kurulu gücü 10 kW ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu kapasite transformatör gücü kadar

olabilir. Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvurular için Yönetmelik’in 12 nci maddesinin

dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Bir dağıtım transformatörüne birden fazla başvuru olması halinde; olumlu bağlantı

görüşünün oluşturulmasında başvuru sahibinin son 1 (Bir) yıl içindeki tüketim miktarının

diğer başvurulardan yüksek olması kriteri uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan başvuru

sahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık

bazda, sadece bir aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda

hesap edilir. Bir aylık tüketimi olmayan tüketim noktaları ile inşa aşamasındaki tesisler için

yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki aynı abone grubunda yer

alan benzer abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda,

birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisine

başvuru tarihi sıralamada esas alınır.

(4) Bağlantı Anlaşmasındaki sözleşme gücü 3 kW’a kadar olan (3 kW dahil) tüketim

tesisleri için yapılan başvurularda doğrudan bağlantı görüşü oluşturulur ve Ek-3’teki örneğe

uygun şekilde Çağrı Mektubu düzenlenir.

(5) Eksiksiz ve usulüne uygun olarak İlgili Şebeke İşletmecilerine yapılan başvurular

hakkında bir sonraki ayın ilk 20 (Yirmi) günü içerisinde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı görüşü oluşturulur

ve Ek-3’teki örneğe uygun şekilde Çağrı Mektubu düzenlenir.

(6) Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişiler ile

ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında başvurusu olumsuz sonuçlandırılan kişilere ait

bilgiler, başvuruyu takip eden ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin

internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda eksikliklere ve gerekçelere ilişkin açıklamalara

yer verilir ve başvuru sahipleri tarafından talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilir.

Ayrıca olumsuz sonuçlandırılan başvurular hakkında İlgili Şebeke İşletmecilerince duyuruyu

takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde yazılı bildirim yapılır.

(7) Başvurusu hakkında Çağrı Mektubu düzenlenen kişilere ait bilgiler, bağlantı

görüşünün oluşturulduğu ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin

internet sayfasında duyurulur ve Çağrı Mektubu başvuru sahibine tebliğ edilmek üzere

duyuruyu takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde postaya verilir. Ancak bu süre içerisinde talep

edilmesi halinde Çağrı Mektubu ilgilisine elden teslim edilebilir.

Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru

MADDE 7 – (1) Çağrı Mektubu sahibi kişiye, başvurusuna konu üretim tesisine

ilişkin proje onayını tamamlaması için 6 ncı maddeye istinaden düzenlenen Çağrı

Mektubu’nun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 (Doksan) gün süre verilir. Çağrı

mektubu sahibi kişi, söz konusu süre içerisinde, başvurusuna konu üretim tesisinin projesini

Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruma onaylattırmak ve proje onayına

ilişkin belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunmakla yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde proje onay işlemi için Bakanlık veya

Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruma başvuruda bulunan ve proje onay işlemini süresi

içerisinde tamamlayamayan kişilere birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde yazılı olarak

İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunulması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi

tarafından 90 (Doksan) gün ilave süre verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında verilen süreler içerisinde proje onayına ilişkin

belgenin ve onaylı projenin İlgili Şebeke İşletmecisine sunulmaması halinde Çağrı Mektubu

hükümsüz hale gelir.

(4) Proje onay işlemini tamamlayarak İlgili Şebeke İşletmecisine birinci fıkrada ve ek

süre verilmesi halinde ikinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde başvuruda bulunan kişiler

ile İlgili Şebeke İşletmecisi arasında 15 (Onbeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalanır.

(5) Bağlantı Anlaşması imzalanan veya Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelen kişilere

ait bilgiler, İlgili Şebeke İşletmecisince kendi internet sayfasında, 6 ncı maddenin beşinci

fıkrasında belirtilen duyuru ile birlikte duyurulur. Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelen

kişilerce talep edilmesi halinde İlgili Şebeke İşletmecisi başvuruya ilişkin evrakları başvuru

sahibine iade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi

MADDE 8- (1) Bu usul ve esas hükümlerine göre şebekeye bağlanacak GES’lerin

geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde

tamamlanması zorunludur. Üretim tesisinin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,

Bağlantı Anlaşması kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Talep edilmesi halinde İlgili Şebeke

İşletmecisi başvuruya ilişkin evrakları başvuru sahibine iade eder.

(2) Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesisi için, söz konusu üretim

tesisi sahibi kişilerin başvuruda bulunmasını takip eden 3 (Üç) gün içerisinde, söz konusu

üretim tesisi sahibi ile İlgili Şebeke İşletmecisi arasında Sistem Kullanım Anlaşması

imzalanır.

(3) İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler, Sistem Kullanım

Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren görevli tedarik şirketince başlatılır. Bu kapsamda

İlgili Şebeke İşletmecisi Sistem Kullanım Anlaşması imzalandığına dair görevli tedarik

şirketine bilgi vermekle yükümlüdür.

İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti, faturalandırılması ve değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Bu usul ve esas hükümlerine göre tesis edilecek GES’lerin ihtiyaç

fazlası enerjisinin tespiti, faturalandırılması ve değerlendirilmesinde ilgili diğer mevzuattan

kaynaklanan yükümlülükler dışında Yönetmelik ve Tebliğ uyarınca işlem tesis edilir.

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve

işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

(2) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım

bölgesinde bu usul ve esaslar çerçevesinde bağlantı görüşü verilen transformatörlerin bağlantı

kapasitelerine ve başvurulara ilişkin bilgileri Ek-5’teki formata uygun olarak her ayın

yirmibeşinde kendi internet sayfalarında yayınlamakla yükümlüdür.

(3) İlgili Şebeke İşletmecileri, bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak üretim

tesislerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümlerine göre yapar.

(4) Bağlantı başvurusunda, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile

ilişkilendirilecek tüketim tesisine ilişkin Tekil Kod’a yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin

bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194

sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin

başvuru esnasında, tüketim tesisine ait abonelik bilgilerinin ise geçici kabulden önce

sunulması zorunludur.

(5) Bu usul ve esaslar kapsamında başvuruda bulunulan üretim tesisi ile ilişkilendirilen

tüketim tesisi aynı kalmak kaydıyla tüketicinin değişmesi halinde, üretim tesisinin devri için

geçici kabul şartı aranmaksızın, yeni tüketici için bu usul ve esaslar, Yönetmelik ve Tebliğ

kapsamındaki iş ve işlemler devam ettirilir. Yeni tüketici tarafından 30 (Otuz) gün içerisinde

iş ve işlemlerin sürdürülmesi için başvuruda bulunulmaması ya da iptal talebinde bulunulması

halinde ilgisine göre Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ya da Sistem Kullanım Anlaşması

hükümsüz hale gelir.

(6) Bu usul ve esaslar kapsamındaki geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen

üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin, satış, devir veya diğer bir düzenleme ile

devredilmesi durumunda;

a) Yeni tüketici ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanması,

b) Yeni tüketici tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunulması,

hallerinde, yeni tüketici ile 2 (iki) gün içerisinde ilgili üretim tesisi için Sistem Kullanım

Anlaşması imzalanır.

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu usul ve esaslar, onaylanmasına ilişkin Kurul Kararının yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - (1) Bu usul ve esaslar hükümlerini Başkan yürütür.


Kaynak: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Link: https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/6-3-3063/usulveesaslarÜrün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0352) 290 03 58

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.
Top